Forum Polonijne w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy

Po raz pierwszy w historii Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Forum Polonijne, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, środowisk kościelnych i polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych. Dyskusje będą się toczyć wokół sześciu tematów: „Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą”, „Co jednoczy Polaków za granicą: Kościół, język, kultura?”, „Rola Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu wizerunku Polski”, „Pomysł na sukces za granicą. Sukces Polonii sukcesem Polski”, „Emigracja zarobkowa – szansa czy zagrożenie?” oraz „Aktywność polskich samorządów na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna”.

Debacie przysłuchiwać się będą uczestnicy z całego świata. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który będzie gościem specjalnym Forum, przedstawi propozycję kierunków działań Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą na lata 2017–2019.

W panelach wezmą udział również: sekretarz stanu – szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski; sekretarz stanu ds. parlamentarnych, polonii, konsularnych, i dyplomacji publicznej Jan Dziedziczak; zastępca przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artur Warzocha; przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

W latach 1990–2011 Senat Rzeczypospolitej Polskiej wydatkował na działania związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą ponad 850 mln złotych. W 2016 roku środki na ten cel, w wysokości 60,5 mln zł, powróciły z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych do budżetu Kancelarii Senatu. W 2017 roku planuje się ich zwiększenie do 75 mln zł.

Szczególna rola izby wyższej parlamentu w podtrzymywaniu polskości za granicą wywodzi się z międzywojennej tradycji patronowania wychodźstwu. Od 1989 roku – w pełni wolnych wyborów do Senatu – z inicjatywy marszałka Senatu I kadencji izba wyższa sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami w świecie. Zdecydowało o tym przekonanie marszałka, że to właśnie Senat ma do tego szczególny mandat narodu uzyskany w wolnych wyborach. W ten sposób Senat kontynuuje tradycje II Rzeczypospolitej.

W związku z przywróceniem środków budżetowych do Senatu marszałek Stanisław Karczewski podjął decyzję o rozpoczęciu konsultacji ze środowiskami polonijnymi oraz współpracującymi z nimi organizacjami pozarządowymi. Wyniki tych konsultacji znajdą odzwierciedlenie w prezentowanych przez marszałka kierunkach działań Senatu.

Aktywność polonijną Senat będzie realizował poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego. Taki przepis wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 16 marca 2016 roku.

Senat zastosował jako pierwszy i do niedawna jedyny naczelny organ władzy państwowej obowiązującą po dziś dzień formułę szerokich konsultacji ze środowiskami, które są podmiotem działań izby. Służyła temu m.in. Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu, która przez trzy kadencje – od V do VII – pełniła rolę organu doradczego Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Stanisław Karczewski zdecydował o powołaniu, mocą uchwały z 7 lipca 2016 roku, Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu IX Kadencji. Do zadań Rady będzie należało wyrażanie opinii: w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą; na temat projektów aktów normatywnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą oraz o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą. Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady odbędzie się 6 września br., w ramach Forum Polonijnego w Krynicy. Członkowie Rady zaopiniują projekt uchwały Prezydium Senatu wyznaczający kierunki działań izby na rzecz rodaków w świecie na najbliższe lata. Podjęcie takiej uchwały będzie stabilizowało sytuację zarówno organów władzy publicznej, jak i organizacji polonijnych. Następnie członkowie Rady wezmą udział w sześciu debatach polonijnych poświęconych najistotniejszym obszarom społecznej aktywności w krajach zamieszkania. Podczas dyskusji toczących się na Forum Polonijnym będą pełnić rolę komentatorów.