NGOs na Forum

„Komunikacja musi być dialogiem” 

 

Forum Organizacji Pozarządowych w ramach XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy
(9 – 11 września 2009 r.) 

1. Opis projektu

Projekt jest organizowany w ramach Programu Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli” i jest częścią XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jest skierowany do europejskich organizacji pozarządowych (będzie w nim uczestniczyło około 100 przedstawicieli instytucji z całej Europy). Bezpośrednim celem przedsięwzięcia jest: przekazywanie know – how, identyfikacja kluczowych problemów organizacji pozarządowych, poszukiwanie wzajemnych inspiracji, zbudowanie nieformalnej sieci kontaktów i stworzenie miejsca dla regularnych spotkań ekspertów i reprezentantów NGO.

2. Projekt składa się z 3 elementów:

• Dyskusje panelowe na XIX Forum Ekonomicznym, wokół ścieżki
  tematycznej „Społeczeństwo obywatelskie”.

Strona internetowa – platforma służąca komunikacji miedzy organizacjami
   pozarządowymi, biorącymi udział w Forum.

• "Komunikacja musi być dialogiem" – Debata przy okrągłym stole na temat
   budowania nowych płaszczyzn współpracy dla organizacji pozarządowych
   – 11 września 2009.

 

TEMATY DYSKUSJI W RAMACH FORUM NGO:

  
1. 1989 – Rok wielkich zmian
Partner: Międzynarodowe Centrum Demokratycznej Transformacji,  Budapeszt

                      

W 2009 roku Europa Środkowa obchodzi 20-tą rocznicę rozpoczęcia przekształceń systemowych w swoich państwach. Ta dyskusja ma na celu nie tylko godne upamiętnienie roku 1989. Prowadzący postarają się również przekazać państwom transformacji swoje doświadczenia w kilku aspektach. Postarają się w jej trakcie przeanalizować efekty transformacji z historycznego i politycznego punktu widzenia, a także pod kątem społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie dyskusja ta stanowić będzie użyteczne narzędzie dla tych państw, które napotykają w 2009 r. na te same zjawiska, które miały miejsce w Europie Środkowej pod koniec lat 80-tych.  

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Tamas Magyarics – moderator 
Kazimierz Barczyk – panelista 
Géza Jeszenszky – panelista 
Janusz Kurtyka – panelista 
Georg Milbradt – panelista 
Thomas Schreiber – panelista 


2. Partnerstwo Wschodnie 2009 – rola samorządów regionalnych i lokalnych w kreowaniu współpracy
Partner: Województwo Wielkopolskie

                    

Powodzenie Partnerstwa Wschodniego, opartego na wielopłaszczyznowym dialogu obywateli, w dużej mierze zależy od aktywności i kreatywności samorządów lokalnych i regionalnych. Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy unijnych regionów i dużych miast z partnerami ze Wschodu to ogromny potencjał do wykorzystania. Pomoc samorządów z krajów Unii Europejskiej (w oparciu o Partnerstwo Wschodnie) w umacnianiu demokracji, przyspieszaniu transformacji społeczno-gospodarczej, tworzeniu sprawnej administracji publicznej u wschodnich partnerów niesie ze sobą nowe wyzwania związane z budową społeczeństwa obywatelskiego. 

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Marek Woźniak – moderator 
Aleksiej Ignatiew – osoba_do_dyskusji 
Andrzej Kremer – panelista 
Jacek Protas – panelista  


3. Jakie są warunki uczciwej debaty publicznej?
Partner: Presspublica Sp. z o.o. 

                     

Jaka jest przyszłość gazet codziennych w dobie powszechnej dostępności internetu? W jakim stanie znajduje się współczesna publicystyka? Jak powinna być prowadzona debata publiczna? Jakie sa jej zasady? Na te i inne pytnia będą próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy panelu dyskusyjnego.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Paweł Lisicki – moderator
Grzegorz Kozak – panelista 
Jacek Karnowski – panelista
Frederik Pleitgen – panelista


4. Odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego na kryzys gospodarczy: mocne instytucje obywatelskie i kontrola obywatelska
Partner: Centrum Badań i Inicjatyw Antykorupcyjnych, Transparency International – Rosja

                    

W czasach globalizacji najważniejszymi graczami są rządy, biznes i społeczeństwo obywatelskie. Czy ważne jest zatem koncentrowanie się na niedowartościowanym trzecim filarze. Po 1991 r. kraje byłego Związku Radzieckiego zaczęły przekształcać się w państwa demokratyczne. Są one otwarte na swobodę stowarzyszania się, debatę publiczną oraz inwestycje zagraniczne. Nowe technologie umożliwiają organizacjom społeczeństwa obywatelskiego nawiązywanie współpracy ponad granicami państw. Ich wysiłki mogą określić ramy dla działań rządowych i biznesowych, które prowadzą do nowych międzynarodowych konwencji oraz regulacji krajowych zapobiegających szerzeniu się łapówkarstwa i nieuczciwych praktyk. Społeczeństwo obywatelskie może być przewodnikiem w monitorowaniu postępów w pracach rządów i biznesu nad wdrażaniem takich nowych konwencji i regulacji krajowych. Społeczeństwo zaufa wyłącznie sprawozdaniom z postępu w takich pracach sporządzonym przez organizacje społeczne do tego upoważnione. 

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Dmitrij Liapin – komentator 
Jelena Panfiłowa – moderator 
Ismaił Allahwerdijew – panelista 
Iwan Graczew – panelista 
Sergej Maskewicz – panelista 
Zehra Odyakmaz – panelista 
Mark Pritchard – panelista 


5. 20 lat współpracy organizacji pozarządowych w Europie Środkowo – Wschodniej 
Partner: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

                      

Organizacje pozarządowe są coraz popularniejszą formą aktywności społecznej. Jak wyglądała współpraca między nimi przez ostatnie 20 lat? Jakie są perspektywy rozwoju współpracy pomiędzy NGO? W dyskusji wezmą udział przedstawiciele dużych i prężnie działających od lat organizacji pozarządowych.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Jacek Michałowski – moderator 
Grzegorz Gromadzki – panelista 
Zbigniew Janas – panelista 
Jerzy Koźmiński – panelista 
Sergej Krywienko – panelista 
Krzysztof Stanowski – panelista 


6. Różnorodność religijna bogactwem kulturowym czy przyczyną niezgodności politycznych

                         

Różnorodność religijna jest kluczem do zrozumienia wielu współczesnych konfliktów. Nagląca staje się potrzeba wyjaśnienia wpływu religii na dialog międzykulturowy czy konsekwencji jej przenikania się z polityką. Równie ważna jest identyfikacja wspólnych wyzwań różnych kultur we współczesnym świecie jako obszarów potencjalnej współpracy.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Tadeusz Isakowicz-Zaleski – moderator 
Liviu Beris – osoba do dyskusji 
Gejdar Dżemal – panelista 
Alexander Gisser – panelista 
Wolodymyr Jaworiwskyj – panelista 
Filip (Jury) Riabych – panelista 
Aurel Vainer – panelista 


7. Solidarność w czasach kryzysu
Partner: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

                        

Światowy kryzys ekonomiczny tworzy wyjątkową sytuację na rynku pracy. Korporacje w swoich programach okolicznościowych często zaczynają i kończą na zwolnieniu pracowników lub obniżaniu ich wynagrodzeń. Jak w czasach kryzysu zachować solidarność w relacjach pracodawca – pracobiorca? Co dzisiaj w czasach kryzysu jest najważniejszą częścią Solidarności? Jak jest ona rozumiana na Wschodzie a jak na Zachodzie? 

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Henryka Bochniarz – moderator 
Michał Boni – panelista 
Philippe de Buck – panelista 
Liudmila Denisowa – panelista 
Radosław Mleczko – panelista 
John Monks – panelista 
Janusz Śniadek – panelista 


8. Bałkańska układanka – w poszukiwaniu złotego środka
Partner: Projekt na Rzecz Kompromisu w Kosowie

                        

Bałkany w 2009 r.: Status Kosowa jest nadal niepewny; Integracja Chorwacji i Macedonii w ramach UE napotyka na przeszkody ze strony sąsiadów; Wewnętrzne podziały w Bośni szkodzą przyszłości tego państwa. Czy możemy spodziewać się w najbliższej perspektywie sporów na tle etnicznym i terytorialnym na Bałkanach? Co spowalnia rozwój gospodarczy Bałkanów – światowy kryzys ekonomiczny czy może wewnętrzna korupcja i brak reform? 

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Neil Barnett – komentator 
Duszan Proroković – komentator 
Aleksandar Mitić – moderator 
Olga Algayerova – panelista 
Davor Božinović – panelista 


9. Komunikacja musi być dialogiem – budowanie nowych płaszczyzn współpracy dla organizacji pozarządowych
Partner: Media Diversity Institute

                       

Organizacje pozarządowe działają w coraz szerszych obszarach i stają się bardzo popularną formą aktywności społeczeństw. Aby wyjść naprzeciwko oczekiwaniom uczestników w panelu podsumowującym Forum NGO zostaną poruszone najważniejsze zagadnienia, jak pola potencjalnej współpracy, źródła finansowania, PR czy też możliwości rozwoju organizacji pozarządowych w danych rejonach Europy. 

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Jeff Lovitt – moderator 
Brendan Donnelly – panelista 
Nadia McConnell – panelista 
Artusz Mkrtczjan – panelista 
Ignacio Molina – panelista 
Fernando Ribeiro-Mendes – panelista 
Pawło Żownirenko – panelista 


10. Współpraca międzynarodowa lokalnych organizacji pozarządowych i samorządów w ramach euroregionów

                            

Wraz z upadkiem komunizmu i nastaniem demokracji w Europie Środkowej zmalała kontrola rządów nad kontaktami między społeczeństwami krajów znajdujących się w bliższym lub dalszym sąsiedztwie. W ostatnich 20 latach do spotkania między narodami tej części Europy przyczyniło się szczególnie doświadczenie współpracy w ramach euroregionów. Demokratyczne struktury samorządów lokalnych, ale również organizacje społeczeństwa obywatelskiego uzyskały duże możliwości działania na rzecz jednoczenia Europy. Co trzeba robić, by możliwości te w pełni wykorzystać? 

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Bogumił Luft – moderator 
Michaił Formuzal – panelista 
Dieter Friese – panelista 
Zofia Kordela Borczyk – panelista 
Bogdan Rzońca – panelista 
Miroslav Vilkovský – panelista


Forum organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Europa dla Obywateli".