Europejski Zielony Ład – najambitniejsza w dziejach strategia Europy

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, powstrzymaniu zmiany klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń.

Głównym celem tej strategii jest doprowadzenie do neutralności klimatycznej kontynentu w 2050 roku.

Europejski Zielony Ład dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności transportu, energii, rolnictwa, obiektów budowlanych oraz takich gałęzi przemysłu jak przemysł stalowy, cementowy, teleinformatyczny, tekstylny i chemiczny.

Radykalna zmiana modelu ekonomicznego

Europejski Zielony Ład wprowadza nowy model gospodarczy. Oznacza to nową wizję rozwoju, nowe wartości i polityki sektorowe. Cały system finansowy dostosowany został do finansowania celów zielonej transformacji. Zazielenia się budżet Unii i kierunki finansowania z funduszy strukturalnych, zmieniają się też budżety krajów członkowskich.

Europejscy obywatele i przedsiębiorstwa osiągną korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji.

Zielona rewolucja pokazuje wartości, czyli co jest dla nas ważne, jak żyć, by zachować środowisko naturalne dla nas i przyszłych pokoleń, jak produkować i konsumować, by nie dewastować planety, jak zadbać o nasze zdrowie, czyste powietrze, zdrową żywność, jak ograniczyć ilość śmieci, jak uwolnić nasze oceany od plastiku, jaki wybrać sposób życia, by starczyło zasobów i energii dla wszystkich ludzi.


Finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu

Fundusze europejskie w całości podporządkowane są realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i stanowią dźwignię uruchamiającą publiczne fundusze krajowe i prywatne (orientacyjnie x 13). Każde 1000 euro przyciąga orientacyjnie 13 000 euro funduszy prywatnych.

Efekty inwestycji w zielony ład:

  • zielone inwestycje generują więcej miejsc pracy,
  • tworzą trwalsze fundamenty przyszłego dobrobytu i niosą ze sobą więcej korzyści społecznych (np. w obszarze zdrowia publicznego),
  • pobudzają inwestycje publiczne i prywatne niezbędne do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, zieloną, konkurencyjną i sprzyjającą włączeniu społecznemu.

Realizacja celów Zielonego Ładu to nie koszt, tylko opłacalna inwestycja w przyszłość

Dwa razy więcej pieniędzy dla Polski w latach 2021-2027

UE dostarczy inwestorom narzędzi przez nadanie zrównoważonemu finansowaniu głównego znaczenia w systemie finansowym. Ułatwi też zrównoważone inwestycje publiczne przez zachęcanie do ekologicznego planowania budżetu i zielonych zamówień publicznych.

Priorytety Europejskiego Zielonego ładu i strategii odbudowy po pandemii prowadzą do głębokiej transformacji gospodarczej, środowiskowej, społecznej i cyfrowej krajów Unii Europejskiej

Dr hab. Bożena Ryszawska
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Akty prawne Unii Europejskiej związane z tematem:

  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.2.2021)
  2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – projekt, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, luty 2021 r.
  3. Europejski Zielony Ład, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl#obszary-polityki
  4. Projekt Umowy Partnerstwa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2021
  5. Financing the green transition: The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17

Zapraszamy do odwiedzenia strony Uniwersytetu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Najlepsze studia ekonomiczne (ue.wroc.pl)