Dolnośląskie Innovation Rocket

Okres re­ali­za­cji pro­jek­tu: grudzień 2020 – grudzień 2022

War­tość pro­jek­tu: 4 463 480,00 PLN

Wkład Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich: 3 793 958,00 PLN

Źró­dło fi­nan­so­wa­nia:

Projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket” (nr RPDS.01.04.01-02-0003/20) jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”,  Działania nr 1.4 „ Internacjonalizacja przedsiębiorstw”,  Poddziałania nr 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.4 C „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis Projektu:

Projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket” ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Dolnego Śląska jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe skierowane są do dolnośląskich innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu oraz potencjalnych inwestorów i kontrahentów z zagranicy.

Łącznie w projekcie w zakresie rozwoju i internacjonalizacji zostanie wspartych 36 firm z regionu. Projekt będzie realizowany w terminie 1 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania wspierające rozwój i internacjonalizację dolnośląskich innowacyjnych firm oraz promocję gospodarczą Dolnego Śląska jako regionu innowacyjności i otwartego na inwestycje:

 1. Promocja oferty gospodarczej Dolnego Śląska oraz dolnośląskich innowacyjnych MŚP:
 • Rekrutacja dolnośląskich innowacyjnych MŚP do projektu
 • Kampania informacyjno – promocyjna dot. regionu i dolnośląskich innowacyjnych MŚP
 • Promocja oferty gospodarczej Dolnego Śląska oraz dolnośląskich innowacyjnych MŚP podczas Europejskiego Kongresu Samorządów
 • Promocja oferty gospodarczej Dolnego Śląska oraz dolnośląskich innowacyjnych MŚP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu
 • Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z promocji za granicą dla dolnośląskich firm (MŚP)
 • Promocja dolnośląskich innowacyjnych MŚP na światowych targach branżowych
 • Organizacja misji gospodarczych/wizyt studyjnych dla dolnośląskich MŚP za granicą.

 

 1. Badanie ewaluacyjne projektu.

Planowane efekty projektu:

 • Wsparcie 36 innowacyjnych MŚP z Dolnego Śląska w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
 • Nawiązanie przez dolnośląskie firmy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami produktów/usług;
 • Umożliwienie dolnośląskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
 • Wsparcie dolnośląskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.