Debaty o systemie ochrony zdrowia w ramach XXVI Forum Ekonomicznego

Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy to platforma dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, dotycząca aktualnych problemów rynku medycznego w Polsce oraz  przemian prowadząca do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

W ramach tegorocznego Forum odbędzie się kilkanaście debat m.in:

Panel dyskusyjny otwierający Forum Ochrony Zdrowia „Kształt i kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce”

Zmiany w systemie ochrony zdrowia są jego immanentną częścią. Jednak, jak w każdej innej dziedzinie, podstawą stabilnego i dobrego funkcjonowania, jest przewidywalność wdrażania nowych rozwiązań. Podczas panelu otwierającego chcielibyśmy porozmawiać o wyzwaniach stojących przed polską ochroną zdrowia i spróbować odpowiedzieć na najbardziej istotne dla interesariuszy zagadnienia:

• Jakie finansowanie świadczeń medycznych (płacenie za efekt, globalne budżety, inne rozwiązania)? Jak w polskich warunkach finansowych uzyskać najlepsze efekty lecznicze?

• Jaka powinna być rola płatnika publicznego lub, zasady funkcjonowania systemu budżetowego?

• Czy przegląd świadczeń gwarantowanych jest nam potrzebny? Jeżeli tak, jakie alternatywne źródła finansowania można wykorzystać w Polsce?

• Jak, w ocenie Regulatora, powinna wyglądać relacja publicznej i prywatnej ochrony zdrowia?

Moderator:

Łukasz Zalicki, Partner, EY, Polska

Paneliści:

Jakub Szulc, Dyrektor, EY, Polska

Marcin Bruszewski, Dyrektor Generalny Philips Health Systems w Polce i Krajach Bałtyckich, Philips, Polska

Vytenis Andriukaitis, Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Komisja Europejska, Belgia

Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska

Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska

Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Polska

Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED, Polska

Marcin Kuta, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Sejmik Województwa Małopolskiego, Polska

Partner: EY

Blok tematyczny  „Opieka nad pacjentem koordynowana przez POZ”

Opieka Koordynowana jest obecnie popularnym hasłem, jednak rozumianym i definiowanym niejednoznacznie. Ten sposób zarządzania opisywany jest różnie, zależnie od miejsca, które opisujący zajmuje w systemie opieki zdrowotnej. Istotnym jest, aby każde ze środowisk przedstawiło swój model realizacji tej koncepcji. Ma to znaczenie dla ujednolicenia debaty na ten temat, której celem będzie ustalenie preferowanego i przede wszystkim możliwego do wdrożenia modelu opieki koordynowanej w Polsce. W panelu przedstawione będzie podsumowanie dotychczasowych dyskusji wraz ze stanowiskiem środowiska POZ.

Moderator:

Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Polska

Prezentacja wprowadzająca:

Andrzej Zapaśnik, Ekspert, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Polska

Paneliści:

Konstanty Radziwiłł, Minister, Ministerstwo Zdrowia, Polska

Jacek Krajewski, Prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Polska

Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Philips, Polska

Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska

Mirosław Wysocki, Dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Polska

Anna Kozieł, Starsza Ekspertka ds. Zdrowia, Bank Światowy, Polska

Partnerami bloku są Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Philips

Panel dyskusyjny „Priorytety zdrowotne dotyczące chorób mózgu”

Zgodnie z szacunkami Europejskiej Rady Mózgu (EBC, European Brain Council) całkowity koszt leczenia chorób mózgu w 30 krajach europejskich wzrósł z 386 mld EUR w 2004 roku do 798 mld EUR w 2010 roku. Oznacza to, że koszty związane z chorobami mózgu są wyższe niż suma kosztów chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Efektywna ochrona zdrowia mózgu wymaga dzisiaj: edukacji kadr medycznych, pacjentów i społeczeństwa, profilaktyki, skoordynowanego i kompleksowego leczenia, rehabilitacji i opieki społecznej. Koszty pośrednie chorób mózgu znacząco przewyższają koszty bezpośrednie co zmusza do racjonalizacji opieki zdrowotnej i społecznej.

Moderator:

Michał Czarnuch, Adwokat, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Polska

Paneliści:

Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska

Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska

Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Polska

Grzegorz Opala, Prezes Honorowy, Polska Rada Mózgu, Polska

Danuta Ryglewicz, Dyrektor, Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polska

Izabela Czarnecka-Walicka, Prezes, Fundacja NeuroPozytywni, Polska

Tadeusz Hawrot, Starszy Manager ds. Public Affairs, European Brain Council, Belgia

Agata Szulc, Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), Polska

Prof. Stefan Oberndorfer, Neuroonkolog, Ordynator Kliniki Neurologi, Szpital Uniwersytecki w St. Pölten, Austria

Partner: Domański Zakrzewski Palinka

Panel dyskusyjny „Koordynowana Opieka Zdrowotna – wpływ na jakość i dostępność świadczeń”

Zjawiska demograficzne i nowe technologie powodują ciągłą presję na budżety zdrowotne. Wciąż poszukuje się rozwiązań zwiększających skuteczność terapii przy racjonalnych kosztach. Czy wdrożenie opieki koordynowanej jest tu właściwym wyborem? Jakie produkty mają szansę zaistnieć wkrótce na rynku i jakich skutków ekonomicznych można się po nich spodziewać? Jak wykorzystać tu potencjał telemedycyny i profilaktyki oraz jak mierzyć efekty tych innowacji? Te pytania będą przedmiotem dyskusji o dynamicznie rozwijającym się obszarze koordynacji opieki.

Moderator:

Jakub Szulc, Dyrektor, EY, Polska

Paneliści:

Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska

Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED, Polska

Wojciech Zawalski, Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska

Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Philips, Polska

Andrzej Zapaśnik, Ekspert, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Polska

Niti Pall, Dyrektor Medyczny, BUPA, Wielka Brytania

Partnerami dyskusji są: EY oraz Grupa LUX MED

Panel dyskusyjny „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje”

Usługi medyczne, technologie ICT to obszary badawcze i innowacyjne, które mają ogromny potencjał rozwojowy, również w kontekście efektywności ekonomicznej. Zmiany cywilizacyjne i demograficzne będą pogłębiać ten trend, dlatego cyfrowa medycyna to klucz dla rozwoju technologii i prac badawczo–rozwojowych na potrzeby chociażby e–zdrowia, telemedycyny, bioinformatyki, terapii genowej. Istotna jest również indywidualizacja i koordynacja opieki na rzecz skuteczniejszego wykorzystania zasobów.

Moderator:

Wojciech Surmacz, Redaktor Naczelny, Gazeta Bankowa, Polska

Paneliści:

Mariusz Chochołek, Prezes, Integrated Solutions, Polska

Marek Girek, Prezes Zarządu, Data Techno Park Sp. z o.o., Polska

Edyta Kocyk, CEO, SiDLY Sp. z o.o., Polska

Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska

Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polska

Partner: Data Techno Park Sp. z o.o.