Czy dojrzewamy do rynku pracownika 50+ i pracownika niepełnosprawnego?

Starzenie się społeczeństwa to istotny problem, z którym mierzą się rozwinięte państwa świata. O przeciwdziałaniu wykluczeniom na rynku pracy mówili uczestnicy panelu dyskusyjnego „Stary świat coraz starszy. Czy dojrzewamy do rynku pracownika 50+ i pracownika niepełnosprawnego?” zorganizowanego w ramach 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy. W szczególny sposób nad  sytuacją osób niepełnosprawnych pochylił się w swoich wypowiedziach Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak aktywizować zasoby ludzkie osób w wieku 50+ oraz pracowników niepełnosprawnych przy założeniu wspólnych działań rządu, władz regionalnych i lokalnych oraz pracodawców? Jak minimalizować ryzyka związane z aktywnością zawodową tych grupy oraz wspierać i wykorzystywać ich potencjał? Na te pytania podczas krynickiego Forum Ekonomicznego dyskutowali sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, zastępca prezesa zarządu PFRON ds. finansowych Tomasz Maruszewski, a także, wiceprzewodnicząca Komisji ds. Polityki Społecznej Zgromadzenia Narodowego z Węgier Gabriella Selmeczi, dyrektor Centrum Badań nad Starszymi Pracownikami Uniwersytetu w Hull Matt Flynn i posłanki poseł Małgorzata Zwiercan i Agnieszka Ścigaj.

 

Pokaż zdjęcie: Scena, na niej na krzesłach siedzą paneliści

Paneliści podjęli w debacie istotny problemem, z którym mierzą się społeczeństwa rozwinięte, jakim jest starzenie się społeczeństw. Rozmawiali o wynikających z tego faktu konsekwencjach, którymi są – z jednej strony, uporczywe poszukiwanie przez rządy kolejnych krajów rozwiązań na przeciwdziałanie czy też spowolnienie tej tendencji, a z drugiej – na utrzymanie jak najdłuższej i możliwie najbardziej efektywnej aktywności osób starszych i dostrzeżenie potencjału pracowników z niepełnosprawnościami.

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy to wciąż trudny temat. Agencje pracy zapewniają, że ofert dla pracowników z niepełnosprawnością pojawia się coraz więcej, a jednak wskaźnik aktywności zawodowej niepełnosprawnych pozostaje niski. Wpływ na to mają małe zarobki, pułapka rentowa, bariery architektoniczne oraz oferty, które często są poniżej kwalifikacji poszukujących pracy osób. Często brak wiedzy i świadomości wpływa na to, że osób niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę w procesie rekrutacji.

– W ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienie osób niepełnosprawnych systematycznie rosło. Między rokiem 2015 a 2018 roczny wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 3,7 pkt. proc. Nie możemy pozwolić sobie, by w dobie wzrostu gospodarczego potencjał, jaki drzemie w osobach niepełnosprawnych został zmarnowany – podkreślił Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa zarządu PFRON.

Wskazał, że znacznie większy jest wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem, a to oznacza, że wato inwestować w edukację. – Im wyższy poziom wykształcenia, tym większe szanse na zatrudnienie – ocenił prezes Maruszewski. Wyjaśnił, że I kwartale 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem wyniósł aż 56,9%.

Z kolei Matt Flynn wskazywał na szanse wynikające z wymiany doświadczeń i prowadzenia wspólnych badań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniom. Wspominał o badaniach prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim w ramach projektu ACTIVE AGEING finansowanego przez struktury europejskie.

Obserwacje gościa z Wielkiej Brytanii dotyczyły także problemu wykluczenia zawodowego pracowników z innych obszarów kulturowych, w szczególności z Azji.

Poseł Agnieszka Ścigaj podzieliła się doświadczeniami w obszarze zakładania i funkcjonowania spółdzielni aktywizujących zawodowo osoby starsze na terenie województwa małopolskiego.

Paneliści byli zgodni, że oferty pracy skierowane do osób w wieku 50+ oraz pracowników niepełnosprawnych pojawiają się w ostatnich latach coraz częściej, ale jest ich wciąż za mało.