Akademia Samorządowa

 Założenia organizacyjno – programowe

„Samowystarczalna gmina z Zielonym Ładem”

Podstawą planowana rozwoju w każdej dziedzinie jest gruntowna wiedza o tym, czym się dysponuje w sensie ekonomii, ekologii i krajobrazu. Podobnie jest w sferze polityki przestrzennej. Zaszłości historyczne, brak środków finansowych, ale także zaniedbania branżowych instytucji powodują, że poziom cyfryzacji map i aktualności baz danych w Polsce jest jeszcze na niskim poziomie.

Istnieje potrzeba wypracowania synergicznego modelu działań na rzecz gmin, a przede wszystkim tych, które są dotknięte degradacją środowiska naturalnego (smog, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia wód gruntowych itp.). Model ten winien zintegrować aspekty środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne, celem optymalizacji pozytywnych efektów działań rewitalizacyjnych w kontekście indywidualnych uwarunkowań danej społeczności lokalnej.

Cele do sprawnej realizacji „Samowystarczalnej gminy z Zielonym Ładem” to m.in.:

 • uaktualnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego gminy,
 • rozpoznanie kluczowych problemów gminy wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych,
 • stworzenie spójnej koncepcji „Samowystarczalnej Gminy”, ze szczególnym uwzględnieniem równowagi energetycznej, hydrologicznej i krajobrazowej.

Termin: 8 czerwca 2021 r., godzina 11.00 do 13.00, platforma ZOOM

Moderowanie warsztatu: Przemysław Baster, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prelegenci – eksperci posiadający uprawnienia zawodowe z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:

 • Urszula Litwin – urbanistyka, ruralistyka, synergetyka
 • UR. Stanisław Bacior – geodezja i kartografia (mapy)
 • Dr inż. arch. Przemysław Baster – plan zagospodarowania przestrzennego
 • Dr inż. Izabela Piech – fotogrametria (pilot drona służącego do inwentaryzacji

architektonicznej budynków)

 • Dr inż. Jarosław Taszakowski, Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych – plany urządzeniowo-rolne.

Udział w dyskusji:

Wójtowie i burmistrzowie gmin, dla których opracowano koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów – pod kierunkiem prof. Urszuli Litwin w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:

 • Wójt Gminy Mściwojów Mariusz Foryś
 • Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda
 • Burmistrz Miasta i Gminy Miechów Dariusz Marczewski
 • Wójt Gminy Jodłownik Paweł Stawarz
 • Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała
 • Burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz
 • Gmina Szczurowa Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Teresa Sznajder
 • Możliwość zadawania pytań ekspertom po prezentacjach on-line

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o wcześniejszą rejestrację pod linkiem:

Webinar Registration – Zoom

 

 

                                                                                                                          

Podsumowanie spotkania

 

Polska wieś wymaga zwrócenia uwagi i wprowadzenia Zielonego Ładuprof.dr hab.inż. Urszula Litwin

Spotkanie online – Samowystarczalna Gmina z Zielonym Ładem – dotyczące różnych koncepcji zagospodarowania terenów zielonych rozpoczęła prof.dr hab.inż. Urszula Litwin, która do współpracy zaprosiła zaprzyjaźnionych wójtów gmin szczególnie z województwa Małopolskiego oraz Dolnego Śląska.

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu. Program ma na celu przywracanie gminom terenów zielonych, zakłada dojście do samowystarczalnej gminy – zmiana struktury, rewitalizacja, fotogrametria, odprowadzenie ścieków.

 

Program to także wyzwania dla architektów i naukowców:

Dr inż. arch. Przemysław Baster – architekt, pracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawił plan zagospodarowania miasta Krakowa oraz wyzwania, które są z tym związane:

– ważne planowanie całościowe przestrzeni gmin – dziedzictwo kulturowe, kanały przewietrzenia miasta, obszary zielone,

– utworzenie pasów zieleni

– wyzwanie urbanistyczne to kanały przewietrzania,

– tereny w aspekcie historycznym: często nie uwzględnia się oczywistych historycznych obiektów,

 

Dr inż. Izabela Piech, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

Prace nad programem poruszają kwestie zbierania danych o inwentaryzacji budynków za pomocą pomiaru naziemnego i dronu (tzw. bezzałogowy statek powietrzny):

– inwentaryzacja obiektów – metody fotogrametryczne, integracja danych które pochodzą ze skaningu naziemnego i bezzałogowych statków powietrznych,

Skaning naziemny – skaning laserowy, rejestracja obiektów z wykorzystaniem technologii laserowego skanowania, otrzymujemy chmurę punktów, która posiada współrzędne. Ten pomiar pozwala na szczegółowe informacje danych detali obiektów.

Chmura punktów jest elementem, który służy do inwentaryzacji budynków oraz określenia wszystkich elementów obiektu, dachy czy wieże kościołów  są trudno dostępne dlatego pomiary robią „drony” tzw. bezzałogowe statki powietrzne, te dane możemy połączyć i otrzymujemy model budynku.

Dr inż. Jarosław Taszakowski, Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych – plany urządzeniowo-rolne.

Zagadnienia odnośnie: wydzielania terenów, porządek gruntowy, postepowania scaleniowe dotyczą wszystkich właścicieli gruntów rolnych, tu pojawia się prawo gruntowe i problemy z nim związane,

Postepowanie scaleniowe i kwestie z nim związane:

Postepowanie prowadzone przez starostę, prace techniczne przez Geodezyjne Biura, realizowane są ze środków UE

Nowy porządek gruntowy ma służyć poprawie komunikacji, do gruntów leśnych, rolnych, poprawi znacznie system melioracyjny, wydzielenie terenów na miejscową użyteczność publiczna, uwzględnienie prawa własności,

System oczek wodnych – tereny pod małe zbiorniki melioracyjne, które będą otrzymywać wody roztopowe, będą zabezpieczać przeciwpowodziowo

Wydzielenie terenów pod suche tereny retencyjne, p

 

Burmistrz gminy Skala – pilotażowa Zielona Gmina (samowystarczalna), Krzysztof Wojtowicz, wójt od 2-5 roku, przedstawił drogę do obecnej sytuacji w gminie Skała.

Skala była w stanie uśpienia, problemy: smog, podtopienia, problemy inwestycyjne, małe działki, wąskie i długie,

Postawa było scalenie grantów, rewitalizacja rynku – zmiana organizacji ruchu, wyprowadzenia ruchu poza miasto,  nasadzania miejskie, zamknięcie części rynku, przywrócenie części rekreacyjnej i kulturalnej, rynek od 20 lat jest zabetonowany – przywrócenie skwerów zieleni, odbudowa kamienic, wykorzystanie fotowoltaiki na budynkach kamienic, przechodzenie na ekologiczne ogrzewanie, monitorowanie zanieczyszczeń.

Plany na najbliższe lata: w ramach okolicznych gmin, stworzenie farm fotowoltaicznych z czterema sąsiednimi gminami, prace na regulacją wód (miasto i gminę Skala,  2-3 w roku nawiedzają podtopienia z sąsiednich dwóch rzek), zmniejszenie smogu komunikacyjnego, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców przez wyprowadzenie ruchu dużych samochodów z miasta

 

Wójt Mariusz Foryś, gmina Mściwojów, Dolny Śląsk,

Gmina rozpoczęła proces scalania, do 2023 ma być scalonych 12 miejscowości (projekt zawiera nowe drogi, nowe mapy, nowe granice)

Wchodzimy w rewitalizacje, nowe chodniki, drogi, odnowa urzędu, ośrodek zdrowia, odnowa zabytkowego centrum, wymieniamy piece dla czystych powietrza, nasadzenia drzew, retencja wody

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Tomasz Gwizdała, otulina Ojcowskiego Parku, stawiamy na ekologie, dbanie o walory turystyczne, wielkie sprzątanie gminy, na etapie planu scalowania terenów, odświeżenie infrastruktury, pozyskanie ponad 10mln dofinansowania

Problemy, które zostały poruszane to także zgody mieszkańców na zmiany oraz odwieczne problemy finansowania.

Na przykładzie miasta i gminy Skała, burmistrz Krzysztof Wojtowicz zachęcał samorząd do inicjacji pomysłów z mieszkańcami, które mogą przynieść więcej korzyści niż strat.

Tomasz Gwizdała odniósł się tutaj do stworzenia parkingów wokół Ojcowa z korzyścią finansową dla mieszkańców.

 

                                                                                             Partnerzy Akademii Samorządowej