Ciepłownie opalane paliwem alternatywnym częścią gospodarki o obiegu zamkniętym

Partner: Veolia Energia Polska

Podczas IV Europejskiego Samorządu w Krakowie, w ramach ścieżki Środowisko odbyły się warsztaty pt. „Ciepłownie opalane paliwem alternatywnym częścią gospodarki o obiegu zamkniętym”. Współorganizatorem wydarzenia był Partner Kongresu – firma Veolia Energia Polska.

Celem warsztatów była dyskusja i wspólne wypracowanie z przedstawicielami miast optymalnego modelu wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytania: jak wykorzystanie paliwa alternatywnego wpływa na obowiązki gmin w zakresie odpadów? Czy ciepłownie na paliwo alternatywne podnoszą efektywność energetyczną gmin? Czy ciepłownia na paliwo alternatywne może być wsparciem dla walki z niską emisją?

W imieniu Partnera gości przywitał Pan Alexandre Farion, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Veolia Energia Polska. Następnie prezentację pt. „Zrównoważony rozwój miast i gmin. Energetyka i gospodarka o obiegu zamkniętym” – wprowadzającą do dyskusji w grupach – przedstawiła Pani Małgorzata Mika-Bryska, Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska.

Dyskusję w grupach prowadzili: Pan Dariusz Musiał, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Regionu, Veolia Południe, Polska oraz Pan Adrian Studniczek, Dyrektor ds. Rozwoju Grupy Kapitałowej, Veolia Term, Polska. Całość warsztatów moderował Pan Bartłomiej Pawluk, Dyrektor Komunikacji i Marketingu, Veolia Energia Poznań, Polska.

Warsztaty miały formę pracy w grupach, dzięki której uczestnicy mieli możliwość interakcji oraz bezpośredniej rozmowy na temat rzeczywistych problemów z którymi mierzą się poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Rozmowy toczyły się wokół następujących tez:

 1. Gospodarka odpadami w Polsce, zwłaszcza po przyjęciu tzw. pakietu odpadowego, będzie wymagała istotnej przebudowy.
 2. Już dzisiaj w RIPOK-ach jest nawet do 25% odpadów resztkowych powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych, które można wykorzystać energetycznie, a których zgodnie z przepisami prawa nie wolno składować, a dalszy odzysk materiałowy nie jest możliwy.
 3. Składowanie odpadów jest drogie o i le w ogóle możliwe i będzie coraz droższe w kontekście wzrastających stawek opłat marszałkowskich, wykorzystanie ich jako paliwa jest dużo tańsze i rozwiązuje problem ich składowania.
 4. Małe ciepłownie, o których myśli Veolia, to nie spalarnie odpadów komunalnych, tylko instalacje specjalistyczne, które mają spalać paliwo alternatywne wytwarzane z frakcji resztkowych pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, które nie będą mogły być poddane dalszemu recyklingowi, ani nie będą mogły być składowane.
 5. Te ciepłownie muszą spełniać bardzo wysokie wymagania odnośnie emisji do środowiska, dlatego ich budowa i eksploatacja powinna odbywać się wg najwyższych standardów.
 6. Ciepło produkowane w takiej ciepłowni i dystrybuowane do mieszkańców jest ekologicznie „przyjazne” – emisje są pod kontrolą a ich ilość jest mniejsza niż przy długoletnim składowaniu.
 7. Budowa takich ciepłowni w gminach jest znaczącym krokiem w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, odchodzącej od węgla.
 8. Stworzenie w gminie, gdzie dotychczas system ciepłowniczy było oparty o paliwa kopalne, nowego miksu paliw, uwzględniającego odpady, jest elementem budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.
 9. Sieć ciepłownicza wykorzystująca takie paliwo ma wysokie parametry efektywności energetycznej, a jej rozwój powiązany z budową nowego źródła może być doskonałym narzędziem do walki z niską emisją w gminie.
 10. Małe ciepłownie wykorzystujące lokalnie odpady z kilku gmin to także alternatywa do dużych instalacji, ograniczająca np. koszty transportu odpadów i związane z nimi emisje z samochodów.
 11. Cena ciepła z takiej instalacji nie powinna być wyższa niż istniejące rozwiązanie ze względu na niski koszt paliwa (lokalny zasób) oraz przewidywalny wzrost kosztów produkcji z węgla (odpylanie, emisje CO2).
 12. Ponadto opłaty związane z ciepłem można bilansować w gminie z opłatami za śmieci – ułatwia samorządom lepsze zarządzanie polityką cenową gospodarki odpadami.
 13. Rozszerzenie miksu paliwowego w gminie oprócz paliwa z odpadów także o paliwa odnawialne daje szansę na dotacje unijne na przebudowę systemu ciepłowniczego, a przez to na aktywną walkę ze smogiem.
 14. Takie podejście daje możliwość przebudowy obecnych instalacji na systemy efektywne energetycznie, czyli takie w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w: 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub 50% ciepło odpadowe lub 75% ciepło pochodzące z kogeneracji lub 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3, ponieważ tylko takie instalacje mają szansę na wsparcie finansowe.

W warsztatach wzięło udział kilkunastu przedstawicieli samorządów – prezydentów i burmistrzów polskich miast i gmin, takich jak, m.in. Olsztyn, Wejherowo, Wałbrzych, Nowy Targ, Lubań, Piekary Śląskie, Wołomin, Międzychód, Międzybórz.