Centrum Projektów Europejskich zaprasza podczas Forum Ekonomicznego

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ponownie otwarty dla Gości Forum, tym razem w Pijalni Głównej. Równocześnie mogą tam spotkać programy  współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Rosja, Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk oraz Polska-Saksonia. Podczas specjalnej debaty 4 września o 17:10 beneficjenci Programów rozmawiać będą o projektach ochrony przyrody w regionach przygranicznych.

Od planów po finansowanie

W Krynicy krystalizują się nowe koncepcje i plany, a o potencjlane źródła ich finansowania  z Funduszy Europejskich można od razu zapytać konsultantów Centralnego Punktu Informacyjnego FE. Udzielają tysiące konsultacji i warto skorzystać z ich cennego czasu także podczas Forum. Bieżące informacje na www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie można także znaleźć najbliższy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (portal prowadzony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Miasteczko zdrowia podczas „Checkpoint HEALTH” – tegorocznej konferencji Programu Polska-Białoruś-Ukraina w Grodnie, mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji i prostych badań.

Polska-Białoruś-Ukraina oraz Polska-Rosja

Stoisko w Pijalni Głównej mają także Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, które znajdują się w bardzo interesującej fazie wdrażania. W Polska-Białoruś-Ukraina (największy  program na lądowych, zewnętrznych granicach UE) funkcjonuje już 10 dużych projektów infrastrukturalnych, a jeden z nich, który dotyczy inwestycji w rejonie jeziora Świteź na Ukrainie można będzie spotkać podczas panelu poświęconemu ochrony środowiska w regionach przygranicznych. Coraz więcej działań realizowanych jest w zakontraktowanych 65 projektach w ramach celów tematycznych Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo oraz Granice. Podczas prezentacji Programu PL-BY-UA podpisana zostanie umowa o dofinansowanie mikroprojektu związanego z ochroną pszczoły karpackiej. W ramach Transgranicznej Akademii Rozwoju na zaproszenie Programu przyjedzie do Polski (w tym na 2 dni Forum) delegacja władz regionalnych z Ukrainy. Więcej o Programie na www.pbu2020.eu

Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację Dużego Projektu Infrastrukturalnego: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”. Beneficjent wiodący: Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie). Pozostali beneficjenci: Administracja Okręgu Miejskiego Gusiew.

W Programie Polska-Rosja zostały podpisane w sierpniu trzy pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach celu tematycznego Dziedzictwo. Są to: „Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północnowschodniej Polski”; „Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu” (Ełckie Centrum Kultury we współpracy z Państwową Instytucją Kultury – Teatrem Młodzieży w Obwodzie Kaliningradzkim „Molodyozhnyj” oraz Młodzieżową Organizacją Publiczną z Obwodu Kaliningradzkiego „Centrum Młodzieżowych Inicjatyw”) oraz „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietłogorskim”. Sekretariat Programu znajduje się w Olsztynie. Więcej na www.plru.eu

Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wspiera m.in. projekt pod nazwą „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej”.

Interreg  Polska-Słowacja z biegiem czasu

Krynica leży na obszarze wsparcia Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, nie mogło więc zabraknąć jego Sekretariatu na tegorocznym Forum. Program ma już wieloletnie tradycje. W tej perspektywie najwięcej, bo aż połowa środków programu (tj. około 101 mln euro), zostanie zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Kwota prawie 56 mln euro wesprze rozwój infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającej połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 12 mln euro.   Wydarzenie roczne 2019 Programu, które jest organizowane w ramach obchodów Europejskiego Dnia Współpracy, odbędzie się w dniach 7-8 września 2019 r. także w Krynicy-Zdroju. W ramach Wydarzenia zaplanowano m.in. bieg VisegRun with Interreg PL-SK (Mniszek nad Popradem – Krynica-Zdrój), debatę o polsko-słowackiej współpracy oraz piknik Interreg. Więcej na www.plsk.eu

Program Interreg Południowy Bałtyk promuje działania w zakresie środowiska naturalnego i wspiera projekty, których cele pokrywają się z założeniami Programu 7. EAP.

Ochrona środowiska w basenie Morza Bałtyckiego i innych regionach przygranicznych

W 2019 roku w Krynicy Programy Interreg oraz EIS (PL-BY-UA oraz PL-RU) eksponują szczególnie problem właściwego zarządzania środowiskiem oraz problem ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Specjalnie na Forum przygotowany został magazyn projektów europejskich „w Centrum”, aby zaprezentować przykłady udanej współpracy ponad granicami w tym zakresie (stoisko w Pijalni Głównej oraz do pobrania na www.cpe.gov.pl). Program Interreg Południowy Bałtyk (uczestniczą Niemcy, Dania, Szwecja, Polska, Litwa) finansuje między innymi 20 projektów związanych z rozwojem zielonych technologii, w tym UBIS, który koncentruje się na symbiozie przemysłowej, Morpheus, który podejmuje problem ciągłego uwalniania przez oczyszczalnie ścieków do Morza Bałtyckiego farmaceutyków i innych mikroskładników zanieczyszczających (podobnie projekt Less is more) czy projekty walczące z problemem eutrofizacji akwenu (np. LiveLagoons i Coastal Biogas). Więcej na https://southbaltic.eu/