Trójkąt wspólnych interesów


Dzisiaj od wszystkich członków inicjatywy, stworzonej w Lublinie zależy to, w jakim stopniu ten Trójkąt będzie stałym i atrakcyjnym dla jego…

Trójkąt Lubelski jako praktyczne zadanie


Jeśli „trójkąt lubelski” ma być czymś więcej niż okazją do niezobowiązujących konsultacji, bardzo potrzebny jest sygnał o rozpoczęciu praktycznej…

Prewencja kryminalna we współpracy transgranicznej


Program Polska Białoruś Ukraina pozwala na podjęcie współpracy, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, a przy tym stwarza szanse na pozyskanie…

Analiza obrazu Ukrainy kreowanego w polskiej przestrzeni internetowej przez portale lobbujące treści zbliżone do rosyjskiej propagandy


Problematyka ukraińska stanowi jeden z trwałych elementów przekazów formowanych przez Sputnik oraz część portali alternatywnych.

Polityka regionalna Unii Europejskiej – przyczynek do dyskusji


Za najważniejszy cel polityki regionalnej należy uznać podnoszenie poziomu rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnienie tych…

Bezpieczeństwo ekologiczne we współpracy transgranicznej


Bezpieczeństwo ekologiczne to poczucie prawidłowych relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, a więc dbałość przez człowieka o to środowisko…

Potencjał ukraińskiego kompleksu obronno-przemysłowego i doświadczenie przezbrojenia Polski – kluczem do wzmocnienia zdolności obronnych obu krajów.


Ukraińskie środowiska eksperckie dawno doszły do wniosku, że Ukraina i Polska mogą i powinny skutecznie i owocnie współpracować w celu wzmocnienia…

Ukraina i Polska: współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa o formacie dwustronnym i wielostronnym poza granicami NATO


Wojna Ukrainy z Rosją bardzo aktualizowała wszystkie możliwe formaty współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z partnerami Ukrainy.

Nowa sytuacja, stare problemy. Legalizacja pobytu ukraińskich migrantów w Polsce w czasie pandemii COVID 19


Pandemia pokazała, że migranci powinni mieć łatwy dostęp do jasnej, aktualnej i wiarygodnej informacji w ich języku ojczystym.

Jak polska firma może z sukcesem wejść na ukraiński rynek


Sukces jakiejkolwiek strategii wejścia na rynek zależy częściowo od czynników, na które nie masz wpływu - ale inwestycja w te wstępne kroki powinna…

Wejście ukraińskich firm na polski rynek-dlaczego ten trend utrzyma się w 2021 roku?


Jak potwierdza ogromna ilość badań wewnętrznych i zewnętrznych, Polska jest doskonałym kierunkiem do inwestowania i rozwoju biznesu.

Doświadczenie polskich samorządów dla Ukrainy


Entuzjazm do współpracy i poparcie przez Polskę dążeń Ukrainy do naśladowania jej sukcesu po raz kolejny dowodzi, że Polska jest wiarygodnym sąsiadem…