Biznes, samorząd, polityka – konflikt czy symbioza

Paulina Sudoł

Co roku program Europejskiego Kongresu Samorządów uwzględnia wszystkie istotne zagadnienia związane z aktualnymi wymaganiami stawianymi przed samorządem terytorialnym. Dlatego też od pięciu lat jedną ze ścieżek tematycznych Kongresu jest ta poświęcona samorządowej gospodarce.

Żaden inny wskaźnik nie mówi bowiem więcej o kondycji danej gminy, miasta lub regionu, niż system, który łączy w sobie wszystkie ekonomiczne aspekty funkcjonowania danej jednostki. Rozwój społeczno – gospodarczy każdego regionu jest możliwy dzięki odpowiedniej współpracy międzysektorowej, w szczególności współdziałaniu samorządu z (lokalnym) biznesem.
Kluczem do sukcesu tej relacji, obok pełnego zaangażowania obu stron, jest przede wszystkim odpowiednia komunikacja.

Samorządowi włodarze wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców starają się tak zarządzać regionem, by był on jak najbardziej atrakcyjny pod względem inwestycyjnym. Korzyści finansowe i ułatwienia w prowadzeniu biznesu wydają się być już obowiązkowymi i oczywistymi atutami w walce o nowych inwestorów. Przedsiębiorcy zaś oczekują od samorządowych przedstawicieli jasnych i konkretnych wytycznych, wskazujących, na jaką pomoc mogą liczyć z ich strony. Szeroka dostępność transportowa, wysoki poziom rozwoju infrastruktury i bezpieczeństwa, odpowiednie zaplecze naukowo – badawcze i wreszcie wysoko wykwalifikowany personel. To tylko niektóre z licznych oczekiwań inwestorów. Nierzadko również trzecim elementem pojawiającym się w tych relacjach jest polityka.

Niemal każda inwestycja realizowana przez samorząd przekłada się na wzrost gospodarczy, a dobrze funkcjonujący samorząd to dobrze funkcjonujące państwo. W literaturze dodatkowo wskazuje się, że mierniki rozwoju gospodarczego każdego regionu można podzielić na pięć głównych grup:

  • mierzalne w jednostkach fizycznych (zaludnienie, liczba pracujących, liczba bezrobotnych, liczba podmiotów gospodarczych itp.),
  • dające się wyrazić w  ujęciu finansowym (wynagrodzenia, wartość środków trwałych, wartość inwestycji itp.),
  • dające się wymierzyć w  miarach technicznych, ale niewycenialne (odległość od granicy państwa, natężenie hałasu, poziom zanieczyszczenia wód i powietrza atmosferycznego itp.),
  • niemierzalne ale identyfikowalne na tyle, że można w sposób jednoznaczny i obiektywny wyróżnić sytuacje lepsze i gorsze (np. z punktu widzenia zdrowotności mieszkańców),
  • niemierzalne i identyfikowalne na podstawie odczuć subiektywnych (np. walory estetyczne i krajobrazowe)[1]

Podczas V jubileuszowej edycji Europejskiego Kongresu Samorządów eksperci zaproszeni do panelu dyskusyjnego pt. „Biznes, samorząd, polityka – konflikt czy symbioza?”postarają się znaleźć odpowiedź na wciąż powracające pytania, m.in. jak przyciągnąć do regionu inwestorów? Jak powinien być prowadzony dialog pomiędzy władzami miast i gmin a przedsiębiorcami, by przyniósł on obustronne korzyści? Goście pochylą się również nad  tym, co jest główną barierą, a co zaletą współpracy samorządu i biznesu.

Udział w panelu potwierdzili już m.in. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Andrea Benassi, Dyrektor Działu Spraw Publicznych w Iccrea Banca, Jelena Czernyszewa, Przewodnicząca Komitetu ds. Rynków Towarowych w Jekaterynburgu oraz Virginie Coulloudon,  dyrektor i założyciel  berlińskiego NGO Your Public Value. Całością dyskusji pokieruje Marcin Święcicki – polityk i ekonomista, w latach 1989–1991 minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1994–1999 prezydent m.st. Warszawy, poseł na Sejm X, II, VII i VIII kadencji.

 

[1] M. Obrębalski (2002, ss. 13–14). Rozwój regionalny – identyfikacja, pomiar i ocena. W: E. Sobczak (Red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (ss. 11–19). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu